Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die worden gesloten tussen Dekkers Familierecht (hierna: het kantoor) en de cliënt, eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten daaronder begrepen, tenzij hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De behandelend advocaat is niet verplicht om een aanwijzing van de cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.

Totstandkoming en uitvoering overeenkomst van opdracht

 1. Wanneer een cliënt aan het kantoor een opdracht geeft om zijn belangen te behartigen, dan komt de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en het kantoor pas tot stand, nadat het kantoor deze opdracht heeft aanvaard.
 2. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden.
 3. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging van de opdracht door het kantoor aan de cliënt.
 5. De advocaat voert een opdracht uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
 6. Het kantoor behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Indien deze derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent de cliënt aan het kantoor toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden.
 7. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot een ontstaan van een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. De behandelend advocaat is bevoegd om de rechtsverhouding met de cliënt op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de cliënt, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
 9. Het kantoor archiveert de dossiers gedurende vijf jaar, daarna worden deze vernietigd.
 10. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Verplichtingen cliënt

 1. De cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan de behandelend advocaat te verstrekken. De cliënt staat jegens de behandelend advocaat in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De cliënt zal de behandelend advocaat steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.
 2. Indien de cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Aansprakelijkheid

 1. Het kantoor en/of de advocaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie.
 2. De bij het kantoor werkzame advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van de betreffende advocaat (en eventueel haar medewerkers) is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de behandelend advocaat aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte en ontvangen honorarium tot een maximum van € 10.000,00.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins onverhoopt letsel aan personen of beschadiging aan zaken wordt toegebracht, waarvoor het kantoor en/of één van haar advocaten aansprakelijkheid draagt, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door het kantoor gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval als de opdrachtgever binnen dertien maanden nadat hij een tekortkoming van de betreffende advocaat heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken nagelaten heeft bij de bevoegde rechter een rechtsvordering in te stellen.
 6. Het kantoor en/of de advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende schade van door de advocaat ingeschakelde derden.
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.

Tarieven, declaraties en betalingen

 1. Behoudens andere schriftelijke afspraken zullen de werkzaamheden door de behandelend advocaat in rekening worden gebracht op basis van het aantal gewerkte uren tegen het afgesproken uurtarief, vermeerderd met 21% BTW. Het tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bevestigd. In beginsel zal maandelijks aan cliënt een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Het kantoor heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te wijzigen.
 2. Aan iedere cliënt zullen worden doorbelast alle door de behandelend advocaat ten behoeve van de zaak te maken kosten, zoals reiskosten, de kosten van gemeentelijke uittreksels, de kosten van een ingeschakelde deurwaarder en griffierechten.
 3. Het staat het kantoor vrij betaling van een voorschot te verlangen alvorens (verdere) werkzaamheden worden verricht, om daarmee declaraties te verrekenen. Het voorschot wordt eerst verrekend met de oudste declaratie(s). De overeenkomst wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat dit door de advocaat verlangde voorschot binnen de door de advocaat gestelde termijn wordt voldaan.
 4. Declaraties dienen -zonder opschorting of verrekening- binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 5. Indien de behandelend advocaat invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt. De behandelend advocaat maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn van veertien dagen aanspraak op een vertragingsrente van 1,5% per maand voor het openstaande bedrag inclusief rente. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand.
  Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 6. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en dient hij deze binnen de geldende betalingstermijn te voldoen.
 7. Bij niet tijdige betaling van de verrichte werkzaamheden, is de behandelend advocaat gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande declaratie(s) heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de behandelend advocaat voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens het kantoor geproduceerde adviezen, contracten/overeenkomsten of andere stukken al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Persoonsgegevens, verwerking en privacy

 1. In het kader van een opdracht verstrekt door opdrachtgever aan het kantoor, de optimalisering van zijn dienstverlening of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op het kantoor, kan het kantoor persoonsgegevens betreffende opdrachtgever verwerken.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door het kantoor in het kader van de activiteiten zoals hiervoor vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door het kantoor wordt verwezen naar onze privacyverklaring, welke te vinden is op de website van het kantoor (www.dekkers-familierecht.nl).
 4. Door ondertekening van de overeenkomst tot opdracht wordt door opdrachtgever(s) uitdrukkelijk toestemming gegeven aan het kantoor om zijn/haar/hun persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van het kantoor. Deze toestemming is noodzakelijk om de verstrekte opdracht te kunnen uitvoeren.

Reikwijdte, toepasselijk recht, klachtenregeling en geschillenbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat en haar opdrachtgever of wederpartijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor klachten van de opdrachtgever geldt de ‘klachtenregeling’, welke te vinden is op de website van het kantoor (www.dekkers-familierecht.nl).
 3. In het geval een geschil om wat voor reden dan ook niet intern of door de Geschillencommissie Advocatuur wordt beslecht, is uitsluitend de rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, bevoegd van het geschil kennis te nemen. Indien de behandelend advocaat als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de cliënt in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Dekkers Familierecht, gevestigd aan de Stationsstraat 19 te (5038 EA) Tilburg (hierna: het kantoor, advocaat(-mediator), wij of onze). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 013-2070740 of e-mail: chantal@dekkers-familierecht.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dossier

Indien u een opdracht aan het kantoor verstrekt, verwerkt de advocaat(-mediator) persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de advocaat(-mediator) verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Declaraties

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van declaraties en verwerken van betalingen voor de diensten die de advocaat(-mediator) verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Dossier

De advocaat(-mediator) gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de behandeling van het dossier en het uitvoeren van de opdracht (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de opdrachtbevestiging en – in het voorkomend geval – de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de advocaat(-mediator), omdat de advocaat(-mediator) de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De advocaat(-mediator) mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De advocaat(-mediator) kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Declaraties

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren/declareren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Wettelijke verplichtingen

De gegevens worden tevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van het kantoor, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering, dan wel ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen, zoals archiveringsverplichtingen, verplichtingen uit hoofde van de WWFT, de Advocatenwet, inclusief de regels, besluiten, reglementen, richtlijnen en beleids- en gedragsregels van de NOvA alsmede overige verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap van specialisatieverenigingen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dossier

Wij bewaren het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de advocaat(-mediator) verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de advocaat(-mediator) heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de advocaat de financiële administratie verricht.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij de uitvoering van de opdracht, een klacht tegen de advocaat(-mediator) indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de instantie die de klacht behandeld. Uw gegevens worden door deze instantie vertrouwelijk behandeld.

In voorkomende gevallen kan het voor het kantoor noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief overzicht, in aanvulling op de hiervoor reeds genoemde derden:
- derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, advocaten, gerechtelijke instanties, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
- derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
- externe leveranciers in verband met de verwerking van de persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derden geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel indien wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Het kantoor is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerking in de hoedanigheid van verwerker van het kantoor en dus op verzoek en conform instructies van het kantoor handelt, sluit het kantoor met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omschreven vereisten voldoet.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Bovendien zijn wij – onder meer op basis van de voor ons geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Klachtenregeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Dekkers Familierecht en de cliënt.

2. Dekkers Familierecht draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Dekkers Familierecht heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de advocaat/mevrouw mr. C.J.W.F. Dekkers, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. 

Artikel 8 Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.